Reklamacja usługi

REKLAMACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ:

Uczestnik ma prawo oczekiwać, że usługa zostanie zrealizowana zgodnie z Procedurą Realizacji Usługi Szkoleniowej (dostępne u organizatora), prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnienia szkolenia, będzie prowadził zajęcia w sposób profesjonalny, w trakcie szkolenia zostanie zrealizowany zakres tematyczny szkolenia, zostaną zapewnione odpowiednie warunki pracy na kursie.

Organizator szkolenia ma prawo oczekiwać, że uczestnik szkolenia w pełni zaangażuje się w proces kształcenia, chętnie bierze udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach, dostosowuje się do ustalonych w czasie szkolenia reguł.

W przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS lub KFS uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

 

Właściciel firmy na prośbę kursanta zakłada "Kartę reklamacji, działań korygujących i zapobiegawczych" i rejestruje reklamację w "Rejestrze niezgodności"

Wszystkie reklamacje wpływają do Właściciela. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na "Karcie reklamacji, działań korygujących i zapobiegawczych" (dostepne w siedzibie organizatora). Przeprowadza on analizę reklamacji.

Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

- Właściciel wykonuje następujące czynności:

 zakłada kartę reklamacji na formularzu "Karta reklamacji, działań korygujących i zapobiegawczych".

 rejestruje reklamację  na formularzu „Rejestr niezgodności",

 przygotowuje kopię "Karty reklamacji, działań korygujących i zapobiegawczych", jako powiadomienie klienta o wpłynięciu reklamacji.

- Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub przepisach prawa.

- Właściciel firmy w przypadku zatwierdzenia reklamacji przeprowadza niezbędne czynności w celu rozwiązania reklamacji, proponuje uczestnikowi sposoby rekompensaty i omawia indywidualnie warunki załatwienia reklamacji. Po zakończeniu informuje klienta o załatwieniu reklamacji.

- Właściciel potwierdza sposób załatwienia reklamacji w Karcie reklamacji, działań korygujących i zapobiegawczych.

 

Nasi Partnerzy